จัดการความเสี่ยง

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทางการเงิน

  • ระบบการจัดการ การลงทุนในบัญชีทั่วไป(GA)
  • ระบบการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุน(IRG)
  • ระบบการจัดการ การลงทุน(IMS)