ระบบการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติในการลงทุน(IRG)

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแล บริษัทเราได้มองเห็นถึงแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าในการลงทุนภายใต้กฏเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และรวดเร็ว บริษัทได้พัฒนาระบบตรวจสอบดูแลขึ้นมา โดยที่สามารถช่วยลูกค้าได้จากทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก รวมถึงการตรวจสอบประจำต่างๆ ข้อจำกัดการบริหารจัดการ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ

กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทกองทุน, บริษัทให้คำแนะนำในการลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์

  • แยกปัจจัยและการควบคุมเชิงปริมาณ มีการแยกกฏเกณฑ์ข้อบังคับเป็นตัวแปรต่างๆ และประกอบเข้าเป็นตรรกะสำหรับการปฏิบัติการเพื่อกฏเกณฑ์ที่หลากหลาย อาทิเช่นรวบรวมคะแนนสินเชื่อ การจัดหมวดหมู่เชิงภูมิภาค และตัวแปรอื่นๆที่สามารถควบคุมได้ตัวเลขเชิงปริมาณ
  • มีกระบวนการสร้างตัวแปรที่มีอิสระสูงเพื่อโครงสร้างที่มีกฏเกณฑ์ข้อบังคับที่แตกต่างกัน โดยอิงจากสัญญาลงทุนต่างๆ ตัวแปรเป้าหมายควบคุมหรือพอร์ตการลงทุน
  • กระบวนการดูแลสองส่องได้ทุกๆด้าน โดยไม่มีข้อจำกัดที่เวลาหรือเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมคำสั่งซื้อล่วงหน้า การส่งมอบย้อนหลัง กรอบเวลาที่จำกัด การตรวจสอบภายใน การควบคุมจากภายนอก การตรวจสอบการลงทุน และการจำกัดการบริหาร เป็นต้น
  • สร้างรายงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ โดยวิธีการที่ยืดหยุ่นและรายงานครอบคลุมข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการแจ้งเตือน การสร้างข้อกำหนดการตรวจสอบ และการปรับแต่งค่าต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส

  • ระบบยังสามารถขยับขยายได้กับการประยุกต์ใช้ต่างๆ เจาะจงเฉพาะส่วน และออกแบบตามตัวแปร ทำให้มีอิสระในการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมตามความต้องการลูกค้า
  • ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ โดยการตั้งค่าแพลตฟอร์มสอดส่องดูแลนั้นมีความเป็นเอกเทศ สามารถเลือกที่เชื่อมกับระบบการลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสื่อสารระหว่างระบบเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว